Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
| English

 Trình soạn Nội dung

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI UCRAINA


​Đại sứ: 

          Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

Các cán bộ Đại sứ quán:  

          Ông Nguyễn Như Lân - Tham tán

          Bà Phan Thanh Mỹ - Bí thư thứ nhất​

          Ông Nguyễn Cao Cường - Bí thư thứ nhất

          Ông Nguyễn Đức Hậu - Bí thư thứ nhất

          Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư thứ hai

          Bà Nguyễn Thanh Thảo - Bí thư thứ hai​

          Bà Hoàng Tường Vân - Tùy viên 

          Ông Nguyễn Văn Tuấn - Nhân viên

          Ông Vũ Xuân Mong - Nhân viên

          Ông Tống Đình Khừu - Nhân viên​

Văn phòng Thương vụ: 

          Ông Hoàng Đình Chại - Bí thư thứ nhất

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng:

          Ông Nguyễn Quang Chiến​ - Tùy viên Quốc phòng

          ​Ông Lê Khánh Hoàng - Trợ lý


Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:31a4baa0-a7c0-f0c8-06c2-f1245a7b575f
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:31a4baa0-a7c0-f0c8-06c2-f1245a7b575f
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:31a4baa0-a7c0-f0c8-06c2-f1245a7b575f
    Về đầu trang