HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Nghị định thư về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa CHXHCNVN và Cộng hòa U-crai-na  23/01/1992

Hiệp định giữa CP CHXHCN Việt Nam và CP U-crai-na về điều kiện đi lại miễn thị thực lẫn nhau của công dân 21/10/1993

Hiệp định giữa CP CHXHCN Việt Nam và CP U-crai-na về hợp tác kỹ thuật quân sự 11/03/1994

Hiệp định giữa CP CHXHCN Việt Nam và CP U-crai-na về hợp tác văn hóa, giáo dục và khoa học 08/6/1994

Hiệp định giữa CP CHXHCN Việt Nam và CP U-crai-na về khuyến khích và bảo hộ đầu tư 08/6/1994

Hiệp định giữa CP CHXHCN Việt Nam và CP U-crai-na về hợp tác khoa học – công nghệ 08/4/1996

Hiệp định giữa CP CHXHCN Việt Nam và CP U-crai-na về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản 08/4/1996

Hiệp định giữa CP CHXHCN Việt Nam và CP U-crai-na về công nhận lẫn nhau các văn bằng giáo dục, học vị khoc học và học hàm 04/11/2004

Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và CP U-crai-na về việc nhận trở lại công dân hai nước 25/9/2007

Tuyên bố chung về phát triển hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam – U-crai-na 26/3/2011

Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo;  26/3/2011

Thỏa thuận khung giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Chính sách nông nghiệp U-crai-na về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp 26/3/2011
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​