​THƯ CHÚC TẾT CỦA THỨ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM 

Ở NƯỚC NGOÀI LÊ THỊ THU HẰNG0001.jpg0002.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​