​Video clip "Thành tựu đối ngoại của Việt Nam năm 2019": https://vimeo.com/383914088

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​