​​Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2015 là giai đoạn thứ nhất đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoan 2011 - 2020 (Chiến lược 10 năm). Trong giai đoạn này, mục tiêu đề ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7% -7,5%. Qua ba năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định như duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế,ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp. Theo giá so sánh năm 2010, GDP năm 2011 tăng 6,24%, năm 2012 tăng 5,25% và năm 2013 tăng 5,42%. Bình quân ba năm, GDP tăng 5,6%/năm, chi số giá tiêu dùng bình quân năm đã giảm từ mức 18,13% năm 2011 xuống 9,21% năm 2012 và năm 2013 ở mức khoảng 6,04%, phù hợp với chinh sách kinh tế của Chính phủ trong từng giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều lĩnh vực chuyển biến chậm, chưa vững chắc, nhất là công nghiệp và nông nghiệp, do đó, Chính phủ đang nỗ lực quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho nển kinh tế với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả cho giai đoạn 2014-2015.

Khu vực doanh nghiệp - bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) - hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước có đóng góp không nhỏ vào kết quả ba năm thực hiện Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội và việc tiếp tục đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 -2015. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nuớc và toàn cầu, các DNN&V đã thể hiện sức bật mạnh mẽ trong quá trình khởi nghiệp, tham gia vào thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, ổn định và tăng trưởng. Là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng tạo ra động lực phát triển của nền kinh tế, các DNN&V đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu nêu trên. Việc đánh giá kỹ sự phát triển củaa khu vực DNN&V trong thời gian qua, xác định những điễm mạnh, điểm yếu để từ đó đề xuất những giải pháp để Chính phủ tiếp tục xem xét và cải cách chính sách và thể chế nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và thuận lợi cho khu vực DNN&V nhằm hiện thực hóa tiềm năng to lớn của khu vục này, phát huy các lợi thế để tiếp tục đổi mới, sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh trên các thị trường trong nước và quốc tế là việc làm cần thiết.

Do vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Phát triển Doanh nghiệp, tiếp tục cho ra mắt ấn phẩm Sách trắng DNN&V Việt Nam 2014 với mục đích:

Sử dụng số liệu thống kê chính thức đuợc cập nhật để đánh giá những thành tựu DNN&V đã đạt đuọc trong những năm gần đây.

Nhận diện những cơ hội và thách thức mà DNN&V Việt Nam đang đối mặt, từ đó đề ra kế hoạch hành động ưu tiên để khai thác những cơ hội và vượt qua những thách thức trên con đường phát triển.

Xây dựng tầm nhìn chiến luợc và định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai, bao gồm sự thúc đẩy mối liên kết giữa các DNN&V với các doanh nghiệp lớn

Nâng cao nhận thức của xã hội về sự đóng góp của khu vực DNN&V Việt Nam trong phát triển kinh tế và giảm nghèo.

Sách trắng DNN&V Việt Nam 2014 được Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với các chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và sử dụng các số liệu của Tổng cục Thống kê để xây dựng. Cục Phát triển doanh nghiệp đã nghiên cứu kinh nghiệm khu vực và quốc tế để xem xét có thể áp dụng những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và tìm hiểu tác động của môi truờng tổng thể đang biến động đối với phát triển doanh nghiệp.

Sách trắng DNN&V Việt Nam 2014 bao gồm 4 phần chính như sau:

Môi trường tổng thể phát triển DNN&V;

Thực trạng DNN&V Việt Nam;

Hỗ trợ phát triển DNN&V;

Triển vọng khu vực BNN&V.

Xin bấm vào đây để tải về toàn văn tài liệu.

Nguồn: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​